Rationeel watergebruik

rationeel-waterverbruik

Geoptimaliseerd door EPAS

EPAS helpt u bij al uw proceswater vragen

Integraal waterbeheer wordt steeds belangrijker in het bedrijfsleven. Dit zowel vanuit het oogpunt van het beperken van lozingen met bijbehorende kosten, als het beperken van inname van grond- en/of drinkwater. Door zorgvuldig om te gaan met water binnen het bedrijf en het aanboren van alternatieve waterbronnen, kunnen de “waterfootprint” van het bedrijf en de bijbehorende kosten vaak sterk teruggedrongen worden. Met het water worden afvalstoffen geloosd naar de waterzuivering. Rationeel waterbeheer mag zich dus niet louter beperken tot water, maar integreert de minimalisatie van productverliezen en afvalstoffen.

EPAS helpt u bij al uw proceswater vragen. EPAS biedt immers, naast zijn expertise op afvalwaterzuiveringsgebied ook hulp bij proceswatervraagstukken.

  • Wateraudits: EPAS licht het waterverbruik binnen uw bedrijf door en beschrijft de verschillende verbruiksposten en grote lozers binnen het proces. Deze wateraudit vormt de basis voor het onderzoek naar mogelijke inzet van alternatieve waterbronnen en hergebruik/recycling binnen het proces.
  • Onderzoek naar alternatieve waterbronnen: EPAS onderzoekt alle mogelijke alternatieve waterbronnen: hemelwater, oppervlaktewater en hergebruik van proceswater. EPAS levert advies over de beschikbaarheid van deze bronnen en eventuele benodigde voorzuiveringsstappen voor het gebruik van water uit deze bronnen, zowel kwalitatief als kwantitatief.
  • Onderzoek naar mogelijkheden tot waterrecycling binnen het proces: op basis van de waterbalans en analyse van de kwaliteit van de afvalwaterstromen van verschillende processen kan beslist worden of het mogelijk is bepaalde afvalstromen opnieuw in te zetten binnen het proces (voorbeelden zijn hergebruik van beperkt vervuilde spoelwaters als primair spoelwater, of zelfs in koeltorens). EPAS werkt verschillende scenario’s voor u uit en berekent uw mogelijke besparing.
  • Onderzoek naar heropwerken van afvalwater tot proces-/drinkwaterkwaliteit & ontwerp van installaties voor afvalwaterhergebruik: dit sluit aan bij de ervaring van EPAS op afvalwatergebied. Door een goed ontwerp van uw afvalwaterzuivering wordt effluent bekomen dat via additionele stappen (in de praktijk vaak membraanfiltratie en/of oxidatieve processen) terug opgezuiverd wordt tot proceswater dat opnieuw in het proces kan gebruikt worden. Dit leidt tot belangrijke waterbesparingen, waardoor gemaakte investeringskosten snel terugverdiend worden. EPAS werkt voor u verschillende scenario’s voor hergebruik uit. De additionele zuiveringsprocessen worden gedimensioneerd en de economische en technische haalbaarheid van de concepten wordt besproken. De voorgestelde zuiveringsconcepten kunnen ook in de praktijk getest worden.
  • Ontwerp van concepten en installaties voor opwerken van alternatieve waterbronnen tot proces-/drinkwaterkwaliteit: vergelijkbaar aan het ontwerp van installaties voor hergebruik biedt EPAS ook advies voor het ontwerp van concepten/installaties voor het opzuiveren van regenwater, maar ook van zoet en brak oppervlaktewater, naar proces- of drinkwaterkwaliteit.
  • Opvolging van bestaande waterzuiveringen: dit is niet enkel beperkt tot de afvalwaterzuivering, maar omvat ook het proces- en drinkwater.
  • Professionele hulp op membraangebied: hiertoe behoren het design van membraaninstallaties voor verschillende toepassingen (hergebruik van afvalwater van diverse industrieën, behandeling van spoelwater, zuivering van oppervlaktewater,…), maar ook troubleshooting bij problemen met bestaande membraaninstallaties (zowel voor MF/UF als NF/RO).
  • Hulp bij ontwerp en bedrijfsvoering van ultrapuur water-installaties: design van RO membranen, ionenwisselaars, polishing koolfilters,…
  • Audits van koelsystemen en koelwatercircuits: hierbij wordt gekeken naar waterverbruik, maar ook naar de waterkwaliteit van het koelwater (berekenen van toevoegingen van antiscalants, anti-corrosieproducten en inhibitors van biologische groei). Bovendien geeft EPAS u advies m.b.t. Legionella-preventie.

Al het advies en onderzoek op gebied van proceswater kan, indien nodig (net zoals bij het afvalwateradvies), ondersteund worden door in-house laboratoriumanalyses (anorganische, organische en (micro)biologische parameters (ook Legionella)). Indien gewenst zijn ook concept-testen op laboratorium en zelfs pilootschaal mogelijk.

Heeft u interesse en/of wilt u graag meer informatie? Contacteer ons en wij beantwoorden zo spoedig mogelijk uw vraag.