Aquatische ecotoxiciteit

Impactanalyse van het ecosysteem

Bij het bepalen van de aquatische ecotoxiciteit van een afvalwater, maakt men een inschatting van de impact van de lozing op het milieu aan de hand van de impact (overleven, groeien, voortplanten,…) op geselecteerde (gevoelige) testorganismen. Om de volledige voedselketen te simuleren, komen de testorganismen uit verschillende trofische niveaus. Een impact op één onderdeel van de voedselketen kan een effect hebben op de volledige voedselketen. De meest courante referentieorganismen voor het aquatische ecosysteem zijn de bacterie, de alg, de watervlo en de vis.
De terminologie “Whole Effluent Toxicity (WET)” verwijst naar het globaal toxisch effect van afvalwater of effluent op in het water levende organismen.
Deze benadering is fundamenteel verschillend van de klassieke analytische benadering waarbij de specifieke verontreiniging enkel chemisch gekwantificeerd wordt. Deze impactgerichte benadering biedt dus een meerwaarde en wint daarom meer en meer aan belang in milieuvergunningen en bedrijfsgebonden BBT-studies (Best Beschikbare Technologie).

Ecotoxiciteitslaboratorium

aquatische-ecotoxiciteit
EPAS heeft een laboratorium voor de bepaling van de aquatische ecotoxiciteit van een product of waterstaal ten aanzien van drie referentieorganismen (bacterie, alg en watervlo). De evaluatie van de acute of chronische effecten op zowel zoetwater- als zoutwaterkwaliteit is mogelijk.
EPAS voert ecotoxiciteitstesten uit voor bedrijven in diverse sectoren (chemie, farmacie, textiel, afvalverwerking, …), omwille van verplichtingen opgenomen in de lozingsvergunning, of in het kader van bedrijfsgebonden BBT-studies ter evaluatie van haalbare lozingsnormen.
Op basis van het bekomen resultaat wordt in samenwerking met het bedrijf gezocht naar mogelijke oorzaken van de vastgestelde toxiciteit en de remediëring ervan.

Hoe worden de testen uitgevoerd?

De referentieorganismen worden gedurende een bepaalde periode blootgesteld aan verschillende concentraties van een product of verdunningen van een bepaald waterstaal. Naargelang het referentieorganisme, wordt het effect op verschillende niveaus (reproductie, groeisnelheid, mortaliteit, …) beoordeeld.
De resultaten worden verwerkt tot een dosis-respons curve die het effect weergeeft in functie van de verdunning van het product of waterstaal. De concentratie of verdunning waarbij 50% van de testpopulatie een effect ondervindt, de zogenaamde EC50 waarde, wordt hieruit afgeleid. Op basis van deze waarde kan de toxiciteit van een product of waterstaal beoordeeld worden.

Overzicht testen

Acute toxiciteitstesten

Bacterie: Vibrio fisherii
Zoetwater alg: Pseudokirchneriella subcapitata
Mariene alg: Phaeodactylum tricornutum
Zoetwater crustacea: Daphnia magna
Zoetwater crustacea: Ceriodaphnia dubia
Zoetwater crustacea: Thamnocephalus platyurus
Mariene crustacea: Artemia fransiscana
Zoetwater rotifera: Brachionus calyciflorus
Mariene rotifeer: Brachionus plicatilis
Brakwater copepode: Acartia tonsa

Chronische toxiciteitstesten

Ciliaat: Tetrahymena thermophila
Zoetwater crustacea: Daphnia magna

Wenst u meer informatie of een offerte voor ecotoxiciteitstesten, contacteer ons.